ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                             TÜRK DIŞ POLİTİKASI            

                                    Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Melek FIRAT

                                                              Arş. Gör. Dr. Ersin EMBEL   

                                   

 

         Ders İçeriği

       Bu dersin kuramsal girişi Türk Dış Politikası’nın temel belirleyici öğelerini, temel çelişkilerini, niteliklerini, ekonomi politiğini ve saptanma sürecini ele almaktadır. Bu ders 1923’ten günümüze kadar olan dönemde uluslararası sistemi, Türk iç ve dış politikasını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar kitabının birinci ve ikinci cildi dersin temel kaynağıdır.

   

     Kaynakça

 

Akşin, Aptülahat, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, TTK, 1991.

Altan, Mehmet, Süperler ve Türkiye: Türkiye'deki Amerikan ve Sovyet Yatırımları, İstanbul, AFA Yayınları, 1986.

Arcayürek, Cüneyt, Şeytan Üçgeninde Türkiye, Ankara, Bilgi, 1987.

Ataöv, Türkkaya, Amerika, NATO ve Türkiye, Ankara, Aydınlık Yayınevi, 1969.

Ateş, Nevin, "Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası ve Hükümet Programları", İktisat Dergisi, No 357, Mayıs-Haziran 1996, s. 71-86.

Aydın, Mustafa ve Çağrı Erhan (der.), Beş Deniz Havzasında Türkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006.

Bağcı, Hüseyin, Demokrat Parti Dış Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 1990.

Bayur, Yusuf Hikmet, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, 2. Baskı, Ankara, TTK, 1995.

Bazoğlu Sezer, Duygu, Kamuoyu ve Dış Politika, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1972.

Berber, Engin, Türk Dış Politikası Çalışmaları Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.

Boran, Behice, "NATO'dan Niçin Çıkmalıyız?", Forum, Cilt 20, No 335, 15 Mart 1968, s. 8-10.

Çalış, Şaban, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2008.

Çayhan, Esra ve Nurşin Ateşoğlu Güney, Avrupa'da Yeni Güvenlik Arayışları: NATO-AB-Türkiye, İstanbul, Afa Yayıncılık 1996.

Davutoğlu, Ahmet, Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre.

Deringil, Selim, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, Tarih Vakfı, 1994.

Emiroğlu, Hüseyin, "Türk Dış Politikasının Oluşturulma Sürecinde Yasama-Yürütme İlişkileri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, No 3, Temmuz-Eylül 1999, s. 41-70.

Erhan, Çağrı (der.), Yaşayan Lozan, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2003.

Gerger, Haluk, Mayınlı Tarlada Dış Politika, İstanbul, Gümüş Basımevi, 1983.

Gönlübol, Mehmet v.d. (haz.), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1990, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1993.

Gürün, Kamuran, Dış İlişkiler ve Türk Politikası: 1939'dan Günümüze Kadar, Ankara, 1983.

Hale, William, Türk Dış Politikası 1774-2000, İstanbul, Erkeoloji ve Sanat.

Köni, Hasan, "Dış Politikada Psikolojik Boyut", Silahlı Kuvvetler Dergisi, Cilt 104, No 296, Mart 1985, s. 37-41.

Kürkçüoğlu, Ömer, "Dış Politika Nedir? Türkiye'deki Dünü ve Bugünü", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 35, No 1-4, Ocak-Aralık 1980, s. 309-335.

McGhee, George, ABD-Türkiye-NATO-Ortadoğu (çev. Belkıs Çorakçı), Ankara, Bilgi Yayınevi, 1992.

Meray, Seha L. ve Osman Olcay (der.), Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri: Mondros Bırakışması, Sèvres Antlaşması, İlgili Belgeler, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1977.

Oran, Baskın, “Türkiye Kabuk Değiştirirken AKP’nin Dış Politikası,” Birikim, No: 184-185 (Ağustos, 2004).

Oran, Baskın (der.), Türk Dış Politikası, 2 Cilt, İstanbul, İletişim, 2002.

Ökçün, A. Gündüz, "Dış Politikada Milli Menfaat", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, No 4, Aralık 1958, s. 180-192.

Özcan, Gencer, On Bir Aylık Saltanat: Siyaset, Ekonomi ve Dış Politikada Refahyol Dönemi, İstanbul, Boyut Yayınları, 1998.

Sander, Oral, "Türk Dış Politikasında Sürekliliğin Nedenleri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 37, No 3-4, Eylül-Aralık 1982, s. 105-124.

Sonyel, Salahi R., Türk-Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika-II, Ankara, TTK, 1991.

Sonyel, Salahi R., Türk-Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika-I, Ankara, TTK, 1986.

Soysal, İsmail, Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz, 1919-1993, İstanbul, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 1993.

Soysal, İsmail (yay. haz.), Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç: Sempozyuma Sunulan Tebliğler, 15-17 Ekim 1997, Ankara, TTK, 1999.

Soysal, Mümtaz, Dış Politika ve Parlamento, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1964.

Sönmezoğlu, Faruk (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 1994.

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, Ankara, yay. y., 1973.

Tezel, Yahya Sezai, "Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist Miydi? Chester Ayrıcalığı", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, No 4, Aralık 1970, s. 287-318.

Tunçay, Mete, "Hatay Sorunu ve TBMM", Kanun-u Esasinin Yüzüncü Yılı Sempozyumu: 1876-1976, 9-11 Nisan 1976, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği, s. 249-282.

Tunçkanat, Haydar, İkili Antlaşmaların İç Yüzü, 2. Baskı, Ankara, yay. y., 1970.

Uzgel, İlhan, "Ordu ve Dış Politika: Kuşatılmışlıktan Kamplaşmaya Türk Dış Politikası", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 21, No 204, Aralık 1997, s. 18-27.

Uzgel, İlhan ve Bülent Duru (der.), AKP Kitabı: Bir Dönemin Bilançosu, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2009.

Yavuz, Turan, ABD'nin Kürt Kartı, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1993.